I Corinthians 13:4-8 Doth Thou Readeth an Archaic Bible?